Vastuuhenkilö ja organisaatio:
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena -osakokonaisuuden projektisuunnittelijana 100% työajalla toimi Anne-Marie Haavisto. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän työpanosta osoitettiin neuropsykiatrisen työn kehittämisen osuuteen varhaiskasvatuksen, koulun ja perhekeskuksen kehittämisen yhdyspintaan 10% viikkotyöaikaa. Työpanostaan tähän antoi kouluterveydenhoitaja Piia Tommola. Projektipäällikkö Tuija Åstedt on ollut mukana kehittämisessä, erityisesti koulunkäyntikykyisyyteen liittyvässä kehittämisessä ja pysyvien yhteistyöryhmärakenteiden muodostamisessa. Lisäksi kokonaisuuteen liittyvää koulunkäyntikykyisyyden tukemisen ja arvioinnin asiantuntijatyötä hankittiin Lahden kaupungin JALO-jakson kuraattori Minna Kärkkäiseltä.

Osakokonaisuuteen liittyviä asioita kehitettiin useassa eri työ- ja kehittämisryhmässä, prosessissa ja työpajassa. Kokonaisuuden ohjausryhmänä toimi erityisesti yhteisöllisen työn kehittämistä painottanut OOOT-ryhmä, eli opiskeluhuollon ja oppimisen tuen maakunnallinen yhteistyöryhmä. Seudun sivistystoimenjohtajat asettivat ryhmän LAPE-hankkeen alettua ja siitä suunniteltiin jo alkuun pysyvää ryhmää, joka jatkaa työtään LAPE-kauden jälkeen. OOOT-ryhmän jäsenet nimettiin kuntien opiskeluhuollon ohjausryhmistä ja lisäksi ryhmään nimettiin sen perustamisen jälkeen jäseniä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän lapsiperheiden sosiaalipalveluista ja hyvinvointipalveluista. OOOT-ryhmän puheenjohtajana toimi Lahden kaupungin opiskeluhuollon palvelupäällikkö Eija Kinnunen.

STJ-ohjausryhmän päätös 8.3.2017:
Päätettiin perustaa uusi seudullinen kehittämisryhmä sivistysjohtajien ohjausryhmän alaisuuteen, johon nimettävät asiantuntijajäsenet osaltaan alkavat toteuttaa LAPE-hankkeen osiota ”Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena.” Kunnat nimeävät kehittämisryhmään yhden edustajan kunkin kunnan oppilas-/opiskeluhuollon ohjausryhmästä ja mahdollistavat tälle osallistumisen kehittämisryhmän toimintaan vuosina 2017-2018. Lisäksi kokoonpanossa huolehditaan siitä, että ryhmässä on asiantuntijoita hyvinvointikuntayhtymästä, varhaiskasvatuspalveluista, perusopetuspalveluista ja toisen asteen koulutuksesta.

Osakokonaisuuden kehittämistyötä yksilökohtaisen opiskeluhuollon osuuksissa tekivät monialaisen asiantuntijaryhmän työtä ja poissaoloihin puuttumista yhteisenä työnä kehittänyt MAR-kehittäjäryhmä. Se koottiin ryhmäksi, joka ei jatka hankekauden jälkeen.

Yhtenäisiä opiskeluhuoltopalveluja kehitettiin useammalla tavalla: keväällä 2018 perustettiin pysyväksi rakenteeksi opiskeluhuoltopalvelujen esimiesverkosto, joka on pohtinut vastaavien kuraattorien verkoston perustamista, yhteisiä koulutustarpeita, työnohjauksia ja tehtäväkuvia. Hankekaudella on järjestetty opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstön työpaja mielenterveyden tukemisen ja oman koulun tiimityön kysymyksissä sekä työpajapäivä kuraattorien ja sosiaalityöntekijöiden yhdyspinnasta poissaoloihin liittyen. Lisäksi on suunniteltu yhteistä materiaalipankkia. Näitä suunnittelemassa on ollut ketteriä työntekijöistä koostuvia työryhmiä. Esiopetuksen kuraattorityötä on kehitetty miltei kaikki kunnat kattaneessa esiopettaja-kuraattori -työparien kehittäjäryhmässä.

Muutoin kehittämistä on tehty yhteistyöryhmissä, yksittäisissä palavereissa ja verkostoissa. Ajatuksena on ollut saada mahdollisimman paljon ihmisiä mukaan ryhmiin, työpajoihin ja kehittämisprosesseihin mukaan, jotta työ jalkautuisi mahdollisimman hyvin. Kehittämisryhmien työn lisäksi kuntien omaa työtä on tuettu opiskeluhuollon ohjausryhmissä vierailemalla, tiedottamalla ja tarvittaessa ohjaamalla. Alueella on järjestetty useita koulutuksia, sekä laaja case-simulointikoulutuskiertue monialaisen asiantuntijaryhmän käytäntöjen avaamiseksi kouluille ja yhteistyökumppaneille, niiden juurruttamiseksi ja yhteisen dialogin käymiseksi yhteisen lapsen asiassa.

Osakokonaisuuden projektisuunnittelija on koordinoinut kehittämistä, ohjannut työtä, mallintanut, järjestänyt koulutuksia, tapahtumia, tilaisuuksia ja työpajoja ja kouluttanut. Kantavana ajatuksena on ollut innostaa kuntia lähtemään mukaan kehittämiseen ja fasilitoida, tuoda ihmisiä yhteen ja olla apuna.

Kehittämistyöhön osallistuneet ryhmät

OOOT – opiskeluhuollon ja oppimisen tuen yhteistyöryhmä LAPE-kaudella
• Opiskeluhuollon palvelupäällikkö Eija Kinnunen, Lahti
• Erityisopetuksen suunnittelija Johanna Saastamoinen, Lahti
• Erityisopettaja, vs.apulaisjohtaja Mari Vesander, Sysmä
• Opetuspäällikkö Piia Uotinen, Orimattila
• Kuraattori Eija Huovinen, Asikkala (Saila Juntunen, Kati Molkkari)
• Kuraattori Pauliina Koskela, Padasjoki
• Rehtori Hanna Rapatti, Hollola, sivistysjohtajien ohjausryhmän edustaja
• Rehtori-sivistystoimenjohtaja Irja Niilahti, Hartola (Tiina Kotila-Paaso)
• Opinto-ohjaaja Tiina Enqvist, Heinola
• Erityisopettaja Susanna Markkanen, Kärkölä
• Opiskelupalvelujohtaja Riitta Murtorinne, Salpaus
• Sivistystoimenjohtaja Niina Honko, Iitti (Pia Harmokivi)
• Aluepäiväkodinjohtaja Minna Halme, Lahti
• Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tulosyksikköpäällikkö Hannele Poutiainen, PHHYKY
• Lapsiperheiden tuen tulosyksikköpäällikkö Niina Viholainen, PHHYKY
• Projektisuunnittelija Anne Haavisto, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso/LAPE
• Projektipäällikkö Tuija Åstedt, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso/LAPE

MAR-kehittäjäryhmä
• Kristiina Voutilainen, erityisopettaja (Lahti)
• Eija Kinnunen, opiskeluhuoltopalvelujen päällikkö (Lahti)
• Mari Vesander, erityisopettaja, vs. apulaisjohtaja (Sysmä)
• Piia Tommola, kouluterveydenhoitaja (PHHYKY)
• Saila Juntunen, vastaava kuraattori (Asikkala)
• Leena Fahlenius, psykologi (Iitti)
• Heli Pätiälä, koulukuraattori (Lahti)
• Tiina Enqvist, opinto-ohjaaja, apulaisrehtori (Heinola)
• Marjo Lyyra, lastensuojelun sosiaalityöntekijä (PHHYKY)
• Hanna Reijonen, koululääkäri (PHHYKY)
• Marketta Husu, erityisopettaja (Hartola)
• Hanna Rapatti, erityisopetuksen rehtori (Hollola)
• Anne Lindholm, sairaalaopetuksen rehtori (Lahti ja muut kunnat)
• Minna Kärkkäinen, kuraattori (JALO, Lahti)
• Pia Väliaho, lapsiperheiden tuen sosiaalityöntekijä (PHHYKY)
• Leena Sievänen-Pääkkönen, psykologi (PHHYKY, perheneuvola)
• Susanna Markkanen, erityisopettaja (Kärkölä)
• Regina Leppänen, lasten psykososiaalisen tuen vastuuosastonhoitaja (PHHYKY)
• Jarmo Hännikäinen, nuorten psykososiaalisen tuen osastonhoitaja (PHHYKY)
• Anne-Marie Haavisto, projektisuunnittelija (LAPE/Verso)

Paikallinen VIP-suunnitteluryhmä LAPE-kaudella

• Elina Huttunen, projektisuunnittelija Pähee OTE -hanke
• Päivi Tuomala, apulaisrehtori Orimattila
• Marko Nyqvist, kuraattori Hollola
• Anne Lindholm, rehtori Kanervikon koulu, Lahti
• Minna Kärkkäinen, kuraattori Jalo-jakso, Lahti
• Riitta Hellstén, varhaiskasvatuksen erityisopettaja
• Eija Kinnunen, opiskeluhuollon palvelupäällikkö, Lahti
• Olli Murto, erityisen tuen koordinaattori, Asikkala
• Anne-Marie Haavisto, projektisuunnittelija LAPE
• Tuija Åstedt, projektipäällikkö LAPE

Varhaiskasvatuksen, neuvolan ja Arjen tuen ryhmän kokoonpano LAPE-kaudella
• Leena Miettinen, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, Lahti
• Hillevi Anttila, varhaiskasvatuspäällikkö, Asikkala
• Kaija Lindén, varhaiskasvatuksen johtaja, Kärkölä (Kirsi Seppälä)
• Satu Kilpinen, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, Hollola
• Minna Myllykangas, varhaiskasvatusjohtaja, Padasjoki
• Pia Varjola, avoimen päiväkodin johtaja, Orimattila
• Salme Saari, päivähoidonohjaaja, Iitti
• Marja Koivisto, neuvolan palveluesimies, PHHYKY
• Eija Virtanen, neuvolan palveluesimies, PHHYKY
• Hannele Poutiainen, tulosyksikköpäällikkö/lasten ja nuorten hyvinvointi, PHHYKY
• Niina Viholainen, tulosyksikköpäällikkö/lapsiperheiden tuki, PHHYKY
• Johanna Huttunen, johtava perheohjaaja/lapsiperheiden arjen tuki, PHHYKY
• Marjo Peltonen, johtava perheohjaaja/lapsiperheiden arjen tuki, PHHYKY
• Heli Kuitunen, palveluesimies/lapsiperheiden arjen tuki, PHHYKY
• Marita Moisander-Pohjonen, projektisuunnittelija LAPE
• Anne-Marie Haavisto, projektisuunnittelija LAPE

OPHU-suunnitteluryhmä
• Psykologi Mari Ulmanen, Lahti
• Terveydenhoitaja Tiina Pankka, PHHYKY
• Terveydenhoitaja Outi Luoto, PHHYKY
• Terveydenhoitaja Erja Nokelainen, PHHYKY
• Terveydenhoitaja Mari Meriläinen, PHHYKY
• Terveydenhoitaja Satu Karlsson, PHHYKY
• Koulukuraattori Tanja Järvinen, Iitti
• Opiskelukuraattori Miia Heinonen, Lahti
• Koulukuraattori Mervi Savio, Orimattila
• Psykiatrinen sairaanhoitaja Jaana Valtonen, Heinola
• Koulukuraattori Marko Nyqvist, Hollola
• Koulukuraattori Jussi Pasanen, Lahti
• Anne-Marie Haavisto, projektisuunnittelija (LAPE/Verso)

Opiskeluhuoltopalvelujen esimiesverkosto
• Eija Kinnunen, opiskeluhuollon palvelupäällikkö, Lahti
• Piia Uotinen, opetuspäällikkö, Orimattila (puheenjohtaja v.2019)
• Kirsi Mäkilä, hyvinvointikoordinaattori, Heinola
• Hanna Rapatti, erityisopetuksen rehtori, Hollola
• Juha Leppialho, sivistystoimen johtaja, Asikkala, Padasjoki
• Irja Niilahti, sivistystoimenjohtaja, Hartola
• Pia Harmokivi, sivistystoimenjohtaja, Iitti
• Maria Parhiala, lastensuojelun ja lapsiperheiden palvelujen palvelualuejohtaja, Attendo
• Merja Niemelä, kouluterveydenhuollon palveluesimies, PHHYKY
• Marja Mikola, opiskeluterveydenhuollon palveluesimies, PHHYKY
• Sari Kymenvirta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelupäällikkö, Heinola
• Päivi Salonen, neuvolan ja kouluterveydenhuollon vastuulääkäri, PHHYKY
• Päivi Kilpinen-Loisa, neuvolan ja kouluterveydenhuollon vastuulääkäri, PHHYKY
• Sirpa Rekonen, opiskeluterveydenhuollon vastuulääkäri, PHHYKY
• Kirsi Timonen, johtava ylilääkäri, Heinola
• Anne-Marie Haavisto, projektisuunnittelija (LAPE/Verso)

Esiopetuksen kuraattorityön kehittämisessä olivat mukana:
• Sari Koskinen, lastentarhanopettaja ja esiopetuksesta vastaava, Asikkala
• Sanna Kangas, kuraattori Asikkala
• Noora Parikka, varhaiskasvatuksen perhekuraattori, Heinola
• Hanna Salonen, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Heinola
• Kirsi Mäkilä, hyvinvointikoordinaattori, Heinola
• Miia Salonen, koulukuraattori, Heinola
• Milja Kuutsa, koulukuraattori, Orimattila, Pukkila, Myrskylä
• Elina Riihimäki, lastentarhanopettaja, Orimattila
• Kerttu Vastamäki, koulukuraattori, Attendo, Sysmä
• Janne Jokinen, opettaja, Sysmä
• Pauliina Koskela, koulukuraattori, Padasjoki
• Minna Myllykangas, varhaiskasvatuksen johtaja, Padasjoki
• Maija Pitkänen, lastentarhanopettaja, Hartola
• Tuija Kajasrinne, koulukuraattori, Hartola
• Jenni Lehtimaa, koulukuraattori, Hartola
• Erja Piisku, lastentarhanopettaja, Kärkölä
• Anne Raami, koulukuraattori, Hollola
• Satu Kilpinen, varhaiskasvatuksen palveluesimies, Hollola
• Kaisa Salmi, lastentarhanopettaja, Iitti
• Tanja Järvinen, koulukuraattori, Iitti
• Anne-Marie Haavisto, projektisuunnittelija (LAPE/Verso)

PHHYKY:n ja kuntien opiskeluhuollon yhteistyörakennetapaamisia seuraavien henkilöiden kanssa
• Tiina Enqvist (opinto-ohjaaja/apulaisrehtori, Heinola)
• Tarja Väistö (rehtori, Pukkila)
• Kirsi Mäkilä (hyvinvointikoordinaattori, Heinola)
• Hanna Rapatti (erityisopetuksen rehtori ja opiskeluhuollon (Hollola-Kärkölä) esimies, Hollola)
• Raisa Kujala (kehittämiskoordinaattori, Lahti/seudullinen kehittäminen)
• Eija Kinnunen (opiskeluhuollon palvelupäällikkö, Lahti)
• Piia Uotinen (opetuspäällikkö, Orimattila)
• Hannele Poutiainen (lasten ja nuorten hyvinvoinnin tulosyksikköpäällikkö, PHHYKY)
• Pirjo Hepo-oja (hyvinvointijohtaja, Heinola)
• Mari Vesander (erityisopettaja, apulaisjohtaja, Sysmä)
• Tiina Kotila-Paaso (apulaisrehtori, varhaiskasvatuksen johtaja, Hartola)
• Petri Käkönen (sivistysjohtaja, Kärkölä)
• Niina Honko (vs.sivistystoimen johtaja, Iitti)
• Anne-Marie Haavisto (projektisuunnittelija, LAPE/Sosiaalialan osaamiskeskus Verso)
• Niina Viholainen (lapsiperheiden tuen tulosyksikköpäällikkö, PHHYKY)
• Sari Lahti (lapsiperhepalvelujen tulosaluejohtaja, PHHYKY)
• Vesa Karjalainen (rehtori/koulutoimenjohtaja, Myrskylä)
• Anjariitta Carlson (kehittämispäällikkö, Lahti/seudullinen kehittäminen)
• Juha Leppialho (sivistystoimenjohtaja, Padasjoki ja Asikkala)