Maakunnallinen LAPE -ohjausryhmä toimii muutosta tukevan hankkeen ohjausryhmänä. Ohjausryhmään kuuluu kattava joukko niitä ihmisiä, jotka muutosta ovat omissa organisaatioissaan viemässä eteenpäin. Jokaisessa kunnassa/kaupungissa toimii lisäksi LAPE-ryhmä, jonka tehtävänä puolestaan on huolehtia kuntatason muutoksen eteenpäin viemisestä. Kunkin ryhmän tulee olla monialainen ja kattaa monipuolisesti ne näkökulmat, joista lasten ja perheiden parissa tehtävään työhön tullaan – Päijät-Hämeessä valittujen kokonaisuuksien kannalta oleellista on matalan kynnyksen tuki ja toimintakulttuurin muutos sivi-sote-yhteistyössä yhdessä järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien kanssa – lasten, nuorten ja vanhempien ääni huomioiden.

 

Maakunnallisen LAPE-ohjausryhmä

  • Perehtyy Päijät-Hämeen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman sisältöön ja seuraa kansallisen tason kehittämistä.
  • Ohjausryhmä ohjaa toimintaa kohti yhteistä visiota, ohjausprosessi näkyväksi. Ohjausryhmästä osallistutaan aktiivisesti LAPE- tapahtumiin ja /tai seurataan aktiivisesti kansallista kehittämistyötä, jotta voidaan ohjata Päijät-Hämeen maakunnallista LAPE- työtä oikein.
  • Painottaa asiakkaat keskiössä pitävää asennetta: työn tekemisen tapaa on muutettava.
  • Jäsenet toimivat miniagentteina omissa organisaatioissaan ja varmistavat tiedonkulkua sekä tietoisuutta LAPE- kehittämisestä.
  • Vastavuoroisesti ohjausryhmän jäsenet ovat aktiivisia tiedontuojia LAPE- tiimin suuntaan ja ohjausryhmän kokouksissa tuovat tietoa omista organisaatioistaan. Ohjausryhmän jäsenet vievät asioita eteenpäin kunnassaan/kaupungissaan ja organisaatiossaan.
  • LAPE:n positiivisen sanoman levittäminen.
  • Tukee ohjausryhmän ja kunnan/kaupungin LAPE- ryhmän välistä vuoropuhelua. Huomioi laajasti kaikki toimijat; järjestöt ja seurakunnan.
  • Seuraa mitä konkreettista kuntien/kaupunkien LAPE- ryhmissä tehdään.
  • Varoo hankepuhetta, tavoittelee pysyvää muutosta.
  • Miettii, millaista kieltä tulee käyttää muutosohjelmasta puhuttaessa: perehtyy ja puhuu käsitteitä ymmärrettävästi auki.

 

Ohjausryhmä tulee toimimaan vuoropuhelussa tulevan SOTE- valmistelun kanssa.

 

 

Kunnan LAPE-ryhmän tehtävä on

Kuvata tietoperusteisesti ja kattavasti kunnan lasten ja perheiden nykytila; tuen, avun ja palveluiden tarve ja tarpeisiin vastaavat palvelut ja muut tuki. Osa tietoperusteisuutta on tieto ennusteista, kustannuksista ja vaikutuksista.

Toimia tavoitteellisesti ja miettiä ratkaisuja eli miten tarpeisiin vastataan tarkoituksen mukaisella tavalla niin, että lapset ja perheet tulevat autetuiksi ajoissa ja lähellä (matalakynnyksisyys). Kehittämisen punaisena lankana kulkevat ajatukset varhaisesta avusta ja tuesta sekä korjaavien palveluiden tarpeen ennaltaehkäisystä. Tehdä edellä mainittuun pohdintaan perustuvia aloitteita päätöksentekijöille ja valmistelijoille

Huolehtia ryhmänä ja ryhmän jäseninä siitä, että viestintä ja sitouttaminen LAPE -asioista toimii joka suuntaan: kunnan sisällä sekä maakunnallisesta ja valtakunnallisesta ohjauksesta kuntaan ja toisinpäin. Tekemistä leimaavat periaatteet ”Sitoudun LAPEen” ja ”Olemme osa Päijät-Hämeen perhekeskusta”

Viedä eteenpäin lapsiystävällisyyttä kunnan strategiaan, päätöksentekoon ja päätösten toimeenpanoon sekä huolehtia Lape-muutostyön jatkuvuudesta kunnassa hankekauden jälkeen.

Toimia tuntosarvina ja haastajana virkamiesten ja päätöksentekijöiden suuntaan: tehdä asioita näkyväksi, nostaa pulmia esiin ja ratkottavaksi.

Varmistaa, että eri yhdyspinnoilla tehtävä työ on tarkoituksenmukaista ja se sujuu. Yhdyspintoja muodostuu kunnan ja sote-toimijoiden, järjestöjen ja seurakuntien sekä kunnan sisäisten toimialojen välille.

Rakentaa lasten ja perheiden tuen kokonaisuus huomioiden neuvolat ja koulu universaaleina paikkoina, joissa tavataan kaikki lapset ja perheet.

Toimia perhepalveluissa ”tilaajana” eli tuoda esiin lapsiin ja perheisiin liittyviä tarpeita sekä pitää huolta järjestöjen roolista yhteistyössä.

Varmistaa, että LAPE-työstä tulee osa arkista, normaalia työtä (”arkeuttaminen”) nostaa esiin hyviä käytäntöjä

 

Kunnan LAPE-ryhmän kokoonpanossa pitää;

Varmistua siitä, että kaikki sidosryhmät on huomioitu.

Yhteensovittaa kunnan muut ryhmät, joilla on samansuuntaisia tehtäviä. Yhteensovittamisella varmistutaan siitä, että resursseja käytetään tehokkaasti ja takoituksenmukaisesti ja tieto kulkee.

Varmistaa, että ryhmän kokoonpanossa ja työssä huomioidaan kunnan erityispiirteet ja omaleimaisuus.

 

Päijät-Hämeen maakunnallinen Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) ohjausryhmä 10.10.2017