Kunnan LAPE-ryhmän tehtävä on

Kuvata tietoperusteisesti ja kattavasti kunnan lasten ja perheiden nykytila; tuen, avun ja palveluiden tarve ja tarpeisiin vastaavat palvelut ja muut tuki. Osa tietoperusteisuutta on tieto ennusteista, kustannuksista ja vaikutuksista.

Toimia tavoitteellisesti ja miettiä ratkaisuja eli miten tarpeisiin vastataan tarkoituksen mukaisella tavalla niin, että lapset ja perheet tulevat autetuiksi ajoissa ja lähellä (matalakynnyksisyys). Kehittämisen punaisena lankana kulkevat ajatukset varhaisesta avusta ja tuesta sekä korjaavien palveluiden tarpeen ennaltaehkäisystä. Tehdä edellä mainittuun pohdintaan perustuvia aloitteita päätöksentekijöille ja valmistelijoille

Huolehtia ryhmänä ja ryhmän jäseninä siitä, että viestintä ja sitouttaminen LAPE -asioista toimii joka suuntaan: kunnan sisällä sekä maakunnallisesta ja valtakunnallisesta ohjauksesta kuntaan ja toisinpäin. Tekemistä leimaavat periaatteet ”Sitoudun LAPEen” ja ”Olemme osa Päijät-Hämeen perhekeskusta”

Viedä eteenpäin lapsiystävällisyyttä kunnan strategiaan, päätöksentekoon ja päätösten toimeenpanoon sekä huolehtia Lape-muutostyön jatkuvuudesta kunnassa hankekauden jälkeen.

Toimia tuntosarvina ja haastajana virkamiesten ja päätöksentekijöiden suuntaan: tehdä asioita näkyväksi, nostaa pulmia esiin ja ratkottavaksi.

Varmistaa, että eri yhdyspinnoilla tehtävä työ on tarkoituksenmukaista ja se sujuu. Yhdyspintoja muodostuu kunnan ja sote-toimijoiden, järjestöjen ja seurakuntien sekä kunnan sisäisten toimialojen välille.

Rakentaa lasten ja perheiden tuen kokonaisuus huomioiden neuvolat ja koulu universaaleina paikkoina, joissa tavataan kaikki lapset ja perheet.

Toimia perhepalveluissa ”tilaajana” eli tuoda esiin lapsiin ja perheisiin liittyviä tarpeita sekä pitää huolta järjestöjen roolista yhteistyössä.

Varmistaa, että LAPE-työstä tulee osa arkista, normaalia työtä (”arkeuttaminen”) nostaa esiin hyviä käytäntöjä

 

Kunnan LAPE-ryhmän kokoonpanossa pitää;

Varmistua siitä, että kaikki sidosryhmät on huomioitu.

Yhteensovittaa kunnan muut ryhmät, joilla on samansuuntaisia tehtäviä. Yhteensovittamisella varmistutaan siitä, että resursseja käytetään tehokkaasti ja takoituksenmukaisesti ja tieto kulkee.

Varmistaa, että ryhmän kokoonpanossa ja työssä huomioidaan kunnan erityispiirteet ja omaleimaisuus.

Päijät-Hämeen maakunnallinen Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) ohjausryhmä 10.10.2017